โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

คณะครู บุคลากร นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี