โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สัญญาณ Fiber Optic
ครูและบุคลากรเครือข่ายอาชีวศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

การใช้สัญญาณ Fiber Optic

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี