กิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11”

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี “สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

สารพัดช่างเกมส์ ครั้งที่ 11 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี