โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มอบเกียรติบัตรแก่ทหารกองประจำการ
ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดฯ ณ นขต.พล.ร๔
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ค่ายจิรประวัติ

มอบเกียรติบัตรแก่ทหารกองประจำการ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี