โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วย
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกาวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมอาชีพ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี