การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี