การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ

การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมการจัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี