การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี