การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี