การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี