กำหนดการเข้าร่วมโครงการ Open house เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ

กำหนดการ
เข้าร่วมโครงการ Open house เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Download Now

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ชมการจัดแสดงนิทรรศการ

  • แผนกวิชาช่างยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • 108 อาชีพ
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  ชมการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประกวดร้องเพลงไทยสากล และ เพลงไทยลูกทุ่ง จากโรงเรียนขยายโอกาส ม.๓

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ   : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. มีค่าพาหนะในการเดินทางตามระยะทางดังนี้

– ระยะทาง   ๐ – ๓๐ ก.ม.    เป็นจำนวน   ๕๐๐      บาท

– ระยะทาง ๓๑ – ๕๐ ก.ม.    เป็นจำนวน   ๑,๐๐๐   บาท

– ระยะทาง ๕๑ – ๗๐ ก.ม.    เป็นจำนวน   ๑,๕๐๐   บาท

– ระยะทาง ๗๑ – ๘๐ ก.ม.    เป็นจำนวน   ๒,๐๐๐   บาท

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี