มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้มอบเกียรติแก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกรียติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี