นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน
และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ
วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี