โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560
นางสาวนิตยา  อรรถโกมลเป็นวิทากร ในการบรรยาให้ความรู้ วันที่ 31 ก.พ. 61

โครงการสถานศึกษาพอเพียง

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี