Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

(Fix it Center) 2561

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี