โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี