ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ดูงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี