ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี