ดร.ประชาคม จันทร์ชิต พร้อมคณะ เข้ารับการตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี