วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี