ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ 2561 ณ หอนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

About Jittree