ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดหมกแถว

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี