คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี