วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี