กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยทัยธานี

กิจกรรม Big clening day

About Jittree