กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

About Jittree