โครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมตึกอำนวยการ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

About Jittree