โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

About Jittree