เอกสารเพิ่มเติม รายวิชาโครงการ

เอกสารเพิ่มเติม รายวิชาโครงการ

1. ตัวอย่างรูปเล่ม1
2. ตัวอย่างรูปเล่ม2
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานวิชาโครงการ
4. แบบเสนอโครงการ
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานนักเรียน-นักศึกษา-วิชาโครงการ
6. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
7. หลักเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนนวิชาโครงการ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี