กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2562

วันพุธ ที่ 16 มกราคมคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

 

About latdawan nimsuwan