โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการ Big Cleaning Day

About latdawan nimsuwan