โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบทวิภาคี” ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

About latdawan nimsuwan