ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา

พ.ศ. 2537 อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (โดย ผู้อำนวยการ เถลิงเกียรติ  โนนทนวงศ์) ได้จัดทำแผนรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนซึ่งขณะนั้นเป็นนโยบายของกองการศึกษาอาชีพ(โดย ผู้อำนวยการกองอัมพร ภักดีชาติ) ได้ให้การสนับสนุนให้มีการสำรวจความเหมาะสม ด้านวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยผู้ที่อยู่ห่างไกลเมืองที่ต้องการเรียนสายวิชาชีพให้เปิดวิทยาลัยการอาชีพในอำเภอที่มีความเหมาะสม ส่วนประชาชนที่ต้องการเรียนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นก็ให้เปิดวิทยาลัยสารพัดช่างขึ้นรองรับ
การดำเนินการในระยะแรก ได้มีการสำรวจพื้นที่ภายในอำเภอเมืองที่มีความเหมาะสมในปี พ.ศ.2537 โดยกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายไชยยันต์ ถาวรวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งได้เสนอบริเวณพื้นที่ราชพัสดุในบริเวณสนามบินเก่า จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่  20  ไร่ ตั้งอยู่ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ได้อนุมัติพื้นที่จัดสร้างวิทยาลัยอยู่ด้านในสุดของพื้นที่  เลขที่ 45 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม ถนนอุทัย-หนองฉาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  2539 ด้วยเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรม ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ตั้งอยู่ทิศใต้ของสนามบินเก่าอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  โดยแยกจากถนน อุทัยธานี – หนองฉาง  (ข้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร่
พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ถาวรวรณ์ ผู้ช่วยอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 และได้จัดการเรียนการสอนโดยในระยะแรกเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทันธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  ในบริเวณส่วนราชการใหม่ของจังหวัดอุทัยธานี  โดยอยู่ด้านในสุดของพื้นที่  ในเนื้อที่  20  ไร่  ลักษณะของชุมชนเป็นแบบผสมผสาน  บริเวณด้านหน้าทางเข้ามีย่านการค้า  หมู่บ้าน  และมีส่วนราชการเรียงเป็นแนวยาวจนถึงสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในสุด บริเวณโดยรอบมีพื้นที่ทำการเกษตรเบาบาง  เนื่องจากไม่มีคลองหรือแม่น้ำ  เส้นทางการจราจรสามารถเชื่อมโยงสู่เส้นทางอื่นได้  แต่ยังไม่ได้ขยายเป็นเส้นทางหลักและไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านหน้าสถานศึกษา (ระยะทางจากถนนใหญ่ถึงสถานศึกษา 2 กิโมเมตร)


สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
เลขที่ 45  หมู่  3  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

อัตลักษณ์
“สุภาพชน  จิตอาสา”

เอกลักษณ์
“พัฒนาอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน”

เกียรติประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยมีความมุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละด้านและได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสถานศึกษาระดับรางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2549  โดยมีผลประจักษ์และโล่รางวัลดังนี้

ปี พ.ศ.

รายละเอียด

พ.ศ. 2541 -ได้รับโล่ “สภาพเริ่มแรก สถานศึกษาใหม่ เหมาะสมยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา  2538-2539
พ.ศ. 2545 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชนะเลิศการแข่งขันเดินสายไฟฟ้า  ในงานศิลปะหัตกรรม 
-นักเรียน ครั้งที่ 54 ภาคกลางและภาคตะวันออก
พ.ศ. 2547 -นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันรายการฮอนด้า 
 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับชาติ ประเภทรถประดิษฐ์ ขนาด 120 CC.
พ.ศ. 2548 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับภาคและรางวัลชมเชยระดับชาติ  “เครื่องผลิตหมูเส้น”
 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
พ.ศ. 2549 -ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2551 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคในการแข่งขัน
 ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประเภทการติดตั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
พ.ศ. 2552 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาค ในการแข่งขัน
 ทักษะวิชาชีพ  ภาคเหนือ  ปีการศึกษา  2552 
– นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ระดับชาติ ทักษะงานเครื่องปรับอากาศ  ครั้งที่ 19  ประจำปีการศึกษา 2552  
พ.ศ. 2553 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ลำดับที่ 4 การแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องใน       
 วันครูโลก ณ  อิมแพคเมืองทองธานี
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ในการแข่งขัน
 ทักษะวิชาชีพ  งานเครื่องปรับอากาศ  ภาคเหนือ  ปีการศึกษา  2553
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ  2  ระดับชาติ  การแข่งขันทักษะ
 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ประจำปีการศึกษา  2553
พ.ศ. 2554 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2554
พ.ศ. 2555 -ไดรับรางวัลหน่วยมาตรฐาน เหรียญทองแดง ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหประเทศไทย
-นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ               
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555
-นักเรียนสาขาวิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556
พ.ศ. 2557 -นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ  งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557

About the Author