ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นายสุชาติ  จินดาแจ้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีศักดิ์   เกษมุติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

About the Author