แผนกสามัญสัมพันธ์

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมโภชน์ กาศชัยการ
นางปวีณา วงศาระ
นางสาวทิพกฤตา วงค์ษาพาน
นางสาวอรณิฌา กัณหาชาลี
นางสาวปฐมาวดี อ่วมเสน

About the Author