ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

• รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
• นายดำรงค์ ดีการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
1. แผนกวิชา
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. งานวัดผลและประเมินผล
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. งานสื่อการเรียนการสอน

1. แผนกสามัญสัมพันธ์
1.1 หัวหน้าแผนก นางทิพกฤตา โพธิ์นาค ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
2. แผนกวิชาชีพ
2.1 แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2.1.1 หัวหน้าแผนก นายอาคม เล็กอำพัน ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน
2.2 แผนกช่างยนต์
2.2.1 หัวหน้าแผนก นายณรงค์ศักดิ์ มีทอง ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
2.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
2.5.1 หัวหน้าแผนก นายเทวา ปิ่นมณี ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
2.4 แผนกบัญชี
2.4.1 หัวหน้าแผนก นางสาวอรพิน ไทยกวีพนจ์ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะชำนาญการ
2.5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.5.1 หัวหน้าแผนก นายสิรภพ ใยยธรรม ตำแหน่ง ครู
2.6 แผนกคหกรรม
2.6.1 หัวหน้าแผนก นางพิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์ ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
2.7 แผนกเสริมสวย
2.7.1 หัวหน้าแผนก นายเอกสุวัชร์ พลอยศรีดิษกุล ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
(2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
(4) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งาน ได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
(5) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
(6) ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
(7) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
(8) ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
(9) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดี ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
¬(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
¬ (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
¬(12) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2.1 หัวหน้างาน นางสาวอรัญญา ศรีดำ ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
2.2 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
– นางสาวอรณิฌา กัญหาชาลี ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
– นางสาวเกษมณี สืบสาย ลูกจ้างชั่วคราว
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง ของหลักสูตร
(2) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
(8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(10) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(13) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวัดผลและประเมินผล
3.1 หัวหน้างาน นางสาวอุมาพร สาทำ ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
3.2 เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
– นางญาณิศา ฉายสำเภา ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
– นางสาวจุฑามาศ อนันตวงษ์ ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
– นางสาวเกษมณี สืบสาย ลูกจ้างชั่วคราว .
งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
(2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
(5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(12) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
4.1 หัวหน้างาน นางสาวอรัญญา ศรีดำ ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
4.2 เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
– นายชัยณรงค์ รัตนวงค์ ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
– นางสมใจ ตรีเดช ลูกจ้างชั่วคราว
งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดหาหนังสือ วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์เข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(2) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดทำเครื่องช่วยค้น เช่น ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
(3) พัฒนาบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(4) วางแผนพัฒนาห้องสมุดด้านบุคลากร วัสดุสิ่งพิมพ์ หรืออื่นๆ ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
(5) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และบุคคลทั่วไป
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(8) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7.1 หัวหน้างาน นายดำรงศักดิ์ เท่าซุง ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
7.2 เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
– ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน์ รักธัญการ ครู (พนักงานราชการ)
– นางสาวกมลพร ณ บางช้าง ลูกจ้างชั่วคราว
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงาน ให้กับนักเรียนนักศึกษา
(6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(7) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8. งานสื่อการเรียนการสอน

8.1 หัวหน้างาน นายณรงค์ศักดิ์ มีทอง ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
8.2 เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
– นายธีรพงศ์ นาคทรัพย์ ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
– นายอาทิตย์ แถมพยัคฆ์ ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(3) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
(4) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(5) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

About the Author