แผนกช่างยนต์

 

แผนกวิชาช่างยนต์
นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน
นายณรงค์ศักดิ์ มีทอง
นายดำรงค์ศักดิ์ เท่าซุง
นายอนุสรณ์ ร่องมะรุด

About the Author