แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นายนฤพนธ์ ปลั่งดี
ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี
นางสาวอรุณรัตน์ อัครสิงหสกุล
นางสาวอุมาพร สาทำ
นางสาวรัสรากร บวรไตรรักษ์

About the Author