ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

                                                             วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
                                                         จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวช. ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์ 31 0 18 0 13 0 62
ช่างไฟฟ้า 19 3 10 0 2 0 34
ช่างไฟฟ้า (เรือนจำ) 19 0 11 0 8 0 38
บัญชี 0 12 1 16 0 1 30
คอมฯ 3 6 6 6 1 0 22
คอมฯ (เรือนจำ ชาย) 25 0 5 0 0 0 30
คอมฯ (เรือนจำ หญิง) 0 13 0 0 0 0 13
รวม 97 34 51 22 24 1 229
ปวส.เทียบโอน ปวส.1 ปวส.2
บัญชี 0 0 0 0 0
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 7 0 7
รวม 0 0 7 0 7
ประถม (25 ร.ร.) 1,242
ปวช.ใน รร.มัธยม  (2 รร.) 0
ระยะสั้นทั่วไป/ประชาชนทั่วไป 225
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานอื่น / 108 อาชีพ 38
Fixit Center 138
ผู้ด้อยโอกาส
 – ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 – เรือนจำ                ชาย 60
                หญิง 20
รวมระยะสั้นทั้งสิ้น 1,723 คน

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

About the Author