ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวช. ปกติ + เรือนจำ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์ 34 0 27 0 11 0 72
ช่างไฟฟ้า 14 2 16 3 10 0 45
ช่างไฟฟ้า (เรือนจำ) 17 0 7 0 8 0 32
บัญชี 1 9 0 7 1 16 34
คอมฯ 11 9 2 4 6 5 37
คอมฯ (เรือนจำชาย) 12 0 13 0 3 0 28
คอมฯ (เรือนจำหญิง) 0 9 0 8 0 0 17
รวม 89 29 65 22 39 21 265
ปวช. ทวิศึกษา ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์ (ตลุกดู่) 29 1 13 0 0 0 43
ช่างยนต์ (พุทธฯ+กาญจนาฯ) 0 0 12 2 0 0 14
ช่างไฟฟ้า (หนองฉาง) 19 0 34 1 0 0 54
ช่างไฟฟ้า (กาญจนาฯ) 6 0 0 0 0 0 6
คอมฯ (หนองฉาง) 8 23 11 24 0 0 66
คอมฯ (ตลุกดู่) 7 13 5 15 0 0 40
คอมฯ (กาญจนาฯ+พุทธฯ) 0 0 4 13 0 0 17
คอมฯ (หนองเต่า) 0 0 5 7 0 0 12
คอมฯ (กาญจนาฯ) 0 9 0 0 0 0 9
รวม 69 46 84 62 0 0 261
ปวส.เทียบโอน ปวส.1 ปวส.2
บัญชี 0 0 0 0 0
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 0 0 1 0 1
รวม 0 0 1 0 1
ประถม (7 ร.ร.) 347
ปวช.ใน รร.มัธยม  (2 รร.) 0
ระยะสั้นทั่วไป/ประชาชนทั่วไป 223
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานอื่น / 108 อาชีพ 430
Fixit Center
ผู้ด้อยโอกาส
 – ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 – เรือนจำ                ชาย 0
                หญิง 0
รวมระยะสั้นทั้งสิ้น 1,000 คน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

About the Author