ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561)
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวช. ปกติ + เรือนจำ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์ 50 1 29 0 27 0 107
ช่างไฟฟ้า 21 0 11 2 16 3 53
ช่างไฟฟ้า (เรือนจำ) 13 0 15 0 5 0 33
บัญชี 1 20 1 9 0 7 38
คอมฯ 10 7 7 8 2 4 38
คอมฯ (เรือนจำชาย) 13 0 9 0 9 0 31
คอมฯ (เรือนจำหญิง) 0 0 0 7 0 6 13
รวม 108 32 72 26 59 20 313
ปวช. ทวิศึกษา ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์ (ตลุกดู่) 24 2 23 0 13 0 62
ช่างยนต์ (พุทธฯ+กาญจนาฯ) 0 0 0 0 14 0 14
ช่างไฟฟ้า (หนองฉาง) 0 0 15 0 34 1 50
ช่างไฟฟ้า (กาญจนาฯ) 4 3 6 0 0 0 13
บัญชี (ตลุกดู่) 5 12 0 0 0 0 17
คอมฯ (หนองฉาง) 0 0 8 21 11 25 65
คอมฯ (ตลุกดู่) 0 0 5 10 5 15 35
คอมฯ (กาญจนาฯ+พุทธฯ) 0 0 0 0 4 12 16
คอมฯ (หนองเต่า) 0 0 0 0 4 6 10
คอมฯ (กาญจนาฯ) 0 0 0 9 0 0 9
รวม 33 17 57 40 85 59 291
ประถม (7 ร.ร.) 526 คน
ระยะสั้นหลากหลายอื่นๆ/ประชาชนทั่วไป 546 คน
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานอื่น / 108 อาชีพ 215 คน
Fixit Center 0 คน
ผู้ด้อยโอกาส
 – ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 – เรือนจำ 287
รวมระยะสั้นทั้งสิ้น 1,287 คน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

About the Author