ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณ  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559

                                                        วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
                                              งบแสดงฐานะทางการเงิน (หลังปิดบัญชี)
                                   สำหรับรอบระยะบัญชี  สิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร            1,581,320.37
เงินฝากคลัง              101,450.00
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ              142,658.00
ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ              306,699.55
วัสดุคงเหลือ                21,054.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  –
รายได้จากงบประมาณค้างรับ  –
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน            2,153,181.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร (สุทธิ)          16,087,907.26
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (สุทธิ)            4,799,899.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          20,887,806.85
รวมสินทรัพย์          23,040,988.77
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้                84,931.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  –
ใบสำคัญค้างจ่าย              308,299.55
รายได้รับล่วงหน้า  –
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  –
หนี้สินหมุนวียนอื่น  –
รวมหนี้สินหมุนเวียน              393,231.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดลองราชการรับจากคลัง  –
เงินรับฝากและเงินประกัน            5,274,946.49
รายได้รอการรับรู้  –
หนี้สินไม่หมุนวียนอื่น  –
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            5,274,946.49
รวมหนี้สิน            5,668,178.03
ส่วนทุน
ทุน          37,605,625.19
รายได้สูงกว่า  (ต่ำกว่า)  ค่าใช้จ่ายสะสม –        20,232,814.45
รวมส่วนทุน          17,372,810.74
รวมหนี้สินและส่วนทุน          23,040,988.77

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2560
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2559 , รายงานงบทดลองรายวัน
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2558
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2557
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2556
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2555
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2554
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2553
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2552
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2551

About the Author