ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่  30  กันยายน  2560
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินและรายการเทียบเท่าเงินสด      2,169,509.30      3,478,044.30
เงินทดรองราชการ
ลูกหนี้เงินยืม           36,736.01         168,308.11
ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ  –  –
วัสดุคงเหลือ           32,392.00          21,054.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  –
รายได้จากงบประมาณค้างรับ  –  –
สินทรัพย์หมุนเวียน  –
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      2,238,637.31      3,667,406.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร  (สุทธิ)     14,160,255.53    14,321,398.55
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (สุทธิ)      3,695,145.56      3,689,994.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    17,855,401.09    18,011,392.66
รวมสินทรัพย์    20,094,038.40    21,678,799.07
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้         859,105.32         767,519.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  –
ใบสำคัญค้างจ่าย         685,921.00      1,306,000.67
รายได้รับล่วงหน้า  –
เงินรับฝากระยะสั้น           37,996.00          46,046.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  –
รวมหนี้สินหมุนเวียน      1,583,022.32      2,119,565.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง  –
รายได้รอการรับรู้  –
หนี้สินไม่หมุนเวียน  –
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  –
รวมหนี้สิน  –  –
ส่วนทุน
ทุน      5,621,397.04      5,621,397.04
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม –   14,950,363.75      1,951,865.60
รวมส่วนทุน –    9,328,966.71      7,573,262.64
รวมหนี้สินและส่วนทุน –    7,745,944.39     9,692,828.58
หมายเหตุที่ 3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2560 2559
เงินสด           13,643.78            5,393.81
เงินทดรองราชการ   –  –
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ
(ธ.กรุงไทยบัญชีเลขที่ 619-6-03335-2)         614,603.32      1,833,042.92
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
(ธ.กรุงไทยบัญชีเลขที่ 619-6-03351-4)         708,583.75         896,237.48
เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ธ.กรุงไทย บัญชีเลขที่ 619-6-03351-4 ออมทรัพย์)         742,032.45         644,674.09
(ธ.กรุงไทย บัญชีเลขที่ 619-6-03695-5 กระแสรายวัน)   –   –
เงินฝากธนาคาร-เงินฝากต่าง ๆ
(ธ.กรุงไทยบัญชีเลขที่ 619-6-03519-3)
เงินฝากคลัง           90,646.00          98,696.00
ยอดรวมทั้งสิ้น      2,169,509.30      3,478,044.30
หมายเหตุที่ 4  ลูกหนี้
2560 2559
ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ  –  –
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จาการขายสินค้าและบริการ  (สุทธิ)
ลูกหนี้เงินยืม :
ลูกหนี้เงินยืมในงบประะมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ           36,736.01         168,308.11
          36,736.01        168,308.11
หมายเหตุที่ 6  วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือต้นงวด           21,054.00          13,597.00
บวก  ซื้อระหว่างงวด      4,417,012.45      4,704,567.84
     4,438,066.45      4,718,164.84
หัก  วัสดุคงเหลือใช้ไป      4,405,674.45      4,697,110.84
วัสดุคงเหลือ           32,392.00          21,054.00

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2560
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2559
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2558
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2557
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2556
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2555
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2554
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2553
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2552
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2551

About the Author