ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โดยแยกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาพณิชยการ  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่มวิชา  ดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) *หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

(เรียนนอกเวลาราชการ และ เสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานบัญชี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รับนักศึกษาจากประชาชนทั่วไป

   (ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง , 75 ชั่วโมง , 150 ชั่วโมง)  ได้แก่

  • ช่างบริการจักรยานยนต์
  • การขับรถยนต์
  • 108 อาชีพ
  • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
     ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การติดตั้งเดินสายไฟฟ้า

การติดตั้งจานดาวเทียม

การทำขนมไทย

หลักสูตรแกนมัธยม/คู่ขนาน การจัดการศึกษาอาชี

About the Author