ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม  

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  “อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”

ต้นไม้ประจำจังหวัด  ต้นสะเดา
ดอกไม้ประจำจังหวัด  ดอกสุพรรณิการ์


– พื้นที่  มีพื้นที่รวม  4,206,404 ไร่ (6,730 ตร.กม.)  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  1,378,219  ไร่  (32.76%) และพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ  9 แห่ง วนอุทยาน  2  แห่ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  1 แห่ง  และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง  มีเนื้อที่รวมพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง  2,828,185  ไร่  (67.24%)
สถานที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต   ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
– ประชากร  รวมทั้งสิ้น 329,851 คน เป็นชาย 162,118 คน เป็นหญิง 167,733 คน จำนวนครัวเรือน 114,890 ครัวเรือน
หน่วยการปกครอง  8  อำเภอ 70  ตำบล  642  หมู่บ้าน 108  ชุมชน  49  องค์การบริหารส่วนตำบล  14 เทศบาล
หน่วยราชการ  ส่วนภูมิภาค  31  หน่วยงาน  ส่วนกลาง  41  หน่วยงาน  หน่วยงานอิสระ  6  หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ  15  หน่วยงาน
– การเลือกตั้ง  2  เขตเลือกตั้ง  มี  ส.ส.  2  คน  และมี  สว.  1  คน
– รายได้  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  60,630   บาท  ต่อปี
– อาชีพหลัก  เกษตรกรรม  ประมง  รับจ้าง
– พืชเศรษฐกิจ  ข้าว  อ้อย  สับปะรด  มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
– การพาณิชกรรม  ยอดลงทุนธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล  61,800,000  บาท
– อุตสาหกรรม  จำนวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 257 แห่ง คนงาน 3,330 คน  เป็นชาย 2,068  คน เป็นหญิง  1,272  คน เงินทุน  2,673,526,016   บาท
– แรงงานและสถานประกอบการ  สถานประกอบการ  778  แห่ง  ลูกจ้างทั้งหมด  11,770  คน
– การจัดการศึกษา  มีสถานศึกษา  300  แห่ง (อาชีวศึกษา 3 แห่ง)
– ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.62 รองลงมาคือ คริสต์  อิสลาม
– โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 21  แห่ง ,  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  256 แห่ง, วิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษารัฐบาลจำนวน 3  แห่ง , โรงเรียนเทศบาลจำนวน 5 แห่ง , โรงเรียนกรมการศาสนาจำนวน 3 แห่ง , ทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 4 แห่ง  จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 2,805 คน  จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 1,632 คน , จำนวนครู อาจารย์ ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  215 คน
– สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี  จากการทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการส่งผลต่อแนวคิดในการปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของ กลุ่มจังหวัด  ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  กลุ่มที่  2  ประกอบด้วย    จังหวัดนครสวรรค์  อุทัยธานี  กำแพงเพชรและพิจิตร  วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนำของประเทศไทย (Rice  Hub  of  Thailand) มีพันธกิจ  คือส่งข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก  วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี  “อุทัยธานี  เมือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  สังคมอุทัยผาสุก”  โดยจังหวัดอุทัยธานีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้หัวหน้าส่วนราชการปรับแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด  (ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย  60,630 บาท/คน/ปี  เป็นลำดับที่  50  ของประเทศและเป็นลำดับที่ 10 ของภาคเหนือ)  และประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ที่กำหนด  37  ตัวชี้วัด  จึงเป็นภารกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องจัดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– ด้านสังคม  วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาหนึ่งใน 300 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในแบบอาชีวศึกษา  โดยมีสถานศึกษาภายในจังหวัด  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา 21 แห่ง  , ประถมศึกษา 256 แห่ง , อาชีวศึกษาของรัฐบาล  3  แห่ง , โรงเรียนเอกชน 10 แห่ง , โรงเรียนเทศบาล  5  แห่ง , กรมการศาสนา (ศน.)  3   แห่ง, ทบวงมหาวิทยาลัย 4 แห่ง , มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา 4,437 คน แยกเป็นระดับ  ปวช. 2,805  คน  ปวส.  1,632  คน  มีครู อาจารย์ในระดับ ปวช.  และ ปวส.  รวม  215  คนวิทยาลัยมีส่วนร่วมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่, โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน, โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน, รวมทั้งให้บริการ  ต่างๆ ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ  ในภาพรวมประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวต่อการศึกษาของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ เพิ่มเติม  เพื่อเป็นอาชีพสำรองและอาชีพหลักให้แก่ตนเอง

About the Author