ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีรับมอบคุรุภัณฑ์รถ 6 ล้อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีรับมอบคุรุภัณฑ์รถ 6 ล้อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีรับมอบคุรุภัณฑ์รถ 6 ล้อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ณ จ.ตราด วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย และดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี วันที่ 30 เมษายน 2561

ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย และดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย และดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี วันที่ 30 เมษายน 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]

Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]