ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]

Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   ระหว่างวันที่ 12 &# […]

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560 นางสาวนิตยา  อรรถโกมลเป็นวิทากร ในการบรรยาให้ความรู้ วันที่ 31 ก.พ. 61

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2560 นางสาวนิตยา  อรรถโกมลเป็นวิทากร ในการบรรยาให้ความรู้ วันที่ 31 ก.พ. 61

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีนำเสนอโครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ วันที่ 19-20 ก.พ. 61 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทั […]