โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดฯ

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี