โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

โครงการสัมมนาหลังฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี