ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี