การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560

แข่งขันทักษะฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 29

About ทิพกฤตา วงค์ษาพาน