หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุชาติ  จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ นิเทศติดตามการเรียนการสอน
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี