โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี