เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

About ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ สมศรี